SKYPROFFI TTO (TÖÖTERVISHOIU- JA OHUTUSE) POLIITIKA

Skyproffi pikaajaline äriedu sõltub meie suutlikkusest teenuste ja toodete kvaliteeti pidevalt tõsta, kaitstes samal ajal inimesi ja keskkonda. Paneme rõhku inimeste tervise, tööohutuse, keskkonnakaitse ja kvaliteedi tõstmise tagamisele ning ühiskonna huvide kaitsmisele. See pühendumus on nii meie klientide, töötajate, alltöövõtjate, partnerite kui ka meie elu- ja töökeskkondade hüvanguks.

Skyproff nõuab kõigilt töötajailt ja alltöövõtjatelt pühendumist kvaliteedi ning töötervishoiu- ja ohutusnõuete täitmisele ning vastavat vastutust. Juhtkonnal on juhtiv roll TTO poliitikate ja standardite edasiandmisel, rakendamisel ja järgimise tagamisel.

Lubame, et:

 • Kaitseme meie töötajate ja partnerite tervist, turvalisust ja ohutust alati ning püüdleme selle parendamise poole;

 • Väldime kvaliteedinõuete rikkumist ja õnnetusi;

 • Vastame asjakohastele päringutele ja kindlustame klientide rahulolu kõrge taseme;

 • Pakume vajalikku teavet, juhendamist, koolitamist ja järelevalvet, et meie töötajad saaksid oma ülesandeid täita, kujutamata ohtu endale, teistele ega keskkonnale;

 • Meie töö on vastavuses seadusandluse, kinnitatud tegevusjuhiste, tunnustatud suuniste ja teiste organisatsioonile kohalduvate nõuetega;

 • Tänu efektiivsele juhtimissüsteemile seame kvaliteedi- ja TTO-alaseid eesmärke, mõõdame tulemusi ning hindame ja parendame pidevalt protsesside, teenuste ja toodete kvaliteeti;

 • Oleme valmis reageerima igasugustele hädaolukordadele, kriisidele ja äritegevuse katkestustele ning nendest edukalt taastuma;

 • Minimeerime oma mõju keskkonnale tänu saastamise ennetamisele, loodusvarade kasutamise ja emissioonide vähendamisele ning prügi vähendamisele ja sorteerimisele;

 • Rakendame oma tehnilisi oskusi kõikide TTO aspektide arvesse võtmisel, kui töötame välja uusi teenuseid ja tooteid;

 • Suhtleme avatult äripartneritega ning tagame, et kõik osapooled mõistavad meie kvaliteedi- ja TTO-alaseid põhimõtteid, standardeid, programme ja tulemusi. Tasustame silmapaistvaid kvaliteedi- ja TTO-alaseid saavutusi;

 • Tõstame oma sooritust alades, mis on globaalse mastaabiga ja mida meil on võimalik mõjutada ning mis on olulised meie äripartneritele. Jagame nendega oma teadmisi edukatest kvaliteedi- ja TTO-alastest programmidest ja algatustest.

Seda poliitikat uuendatakse regulaarselt, et tagada püsiv ajakohasus. Loetelus toodud lubadused on lisaks meie tavapärasele kohustusele pidada kinni Skyproffi standarditest ning meile kehtivatest seadustest ja muudest regulatsioonidest riikides, kus me töötame. See on meie äriedu tagamiseks kriitiliselt tähtis, kuna võimaldab meil süsteemselt minimeerida kaotusi ning luua lisaväärtust äripartneritele.

Tugev juhtimine koos töötajapoolse pühendumisega aitab luua ohutu keskkonna.

Mihkel Nurm

Tegevjuht

Viimane uuendus: 19.01.2018