1. Üldtingimused

Seaduse kohaselt peab kõrgtöö olema hoolikalt kavandatud ja seda tohib läbi viia ainult teise töötaja juuresolekul, et hädaolukorras oleks võimalik töötaja viivitamatult päästa (https://www.riigiteataja.ee/akt/692896 § 124. Köie kasutamine). See tähendab, et objektil on minimaalselt 2 inimest korraga.

Tunni- või päevahinnaga tööde puhul arvestakse aega iga töötaja kohta eraldi (mehetundides). Meeskonna liikmete arv korrutatakse tundide arvuga.
Näide A: 2 meest tegid x 3 h tööd = 6 mehetundi.
Näide B: 3 meest tegid x 10 tundi tööd = 30 mehetundi.

Tunni- või päevahinnaga tööde puhul rakendatakse miinimumarvet juhul, kui tundide järgi tuleks arve summa väiksem miinimumarve summast. Miinimumarvet rakendatakse, sest isegi, kui objektil kulub aega oodatust vähem, peame siiski hinna sisse arvestama ettevalmistused, transpordi ning varustuse pakkimise ja hooldamise. Näide: Tööd tehti 10:00 – 14:00 (4h) ja objektil töötas 2 inimest. Arve kujuneb järgnevalt:
35€ väljakutsetasu
+ 2h x 35€/h tunnitasu
x 2 inimest
= 210€
Rakendub miinimumhind, milleks on 300€

Aega arvestatakse objektile jõudmisest objektilt lahkumiseni 15-minutilise täpsusega.

Kui objektile saabudes ei ole Tellija süül võimalik töid teostada, rakendatakse kohale tulemise tasu, mis lisandub arvele, hoolimata muudest kokkulepetest.

Kui objekt asub väljaspool Tallinna:
A. Lisandub sõidukulu +0,35€/km.
B. Rakendub kõrgem väljakutsetasu.
Sõidukulu või kõrgem väljakutsetasu on kajastatud pakkumises.

2. Tasumise kord ja omandiõiguse üleminek

Maksetähtaeg on 14 päeva, kui arvel ei ole märgitud teisiti.

Kõik võlgade sissenõudmise kulud katab Tellija vastavalt hinnakirjale või tekkinud kuludele.

 • Üle maksetähtaja läinud arve meeldetuletus: 50 eurot
 • Viivis: 0,5% päevas maksmata summast
 • Pakkujal on õigus kasutada võlgade sissenõudefirma teenuseid, mille kasutamisega seonduvad kulud tasub tellija
 • Kohtukulud: vastavalt tekkinud kuludele

3. Tööde üleandmine

Tellija on kohustatud töö üle vaatama töö lõppemisele järgneval päeval ja esitama pretensioonid, kui neid peaks ilmnema.

Pakkujal on õigus kasutada tagatisena omandireservatsiooni ehk säilitada omandiõigus müüdud kauba eest kokkulepitud ostuhinna saamiseni. See tähendab, et omandiõigus objektil tehtud töödele läheb üle töövõtjalt tellijale pärast töö vastuvõtmist ning tööde eest tasumist.

4. Loobumine

Juhul, kui Tellija loobub lepingust/tellimusest ja töövõtja ei olnud süüdi lepingu rikkumises, on Tellija kohustatud tasuma töövõtjale lisaks tasule tehtud töö eest ka materjalide, konstruktsioonide ja seadmete eest, mis on tellitud, aga mida pole veel ehitustöös kasutatud, 30 päeva jooksul pärast üleandmist Tellijale.

Kui tööd peatuvad 30 (kolmekümneks) tööpäevaks või kauemaks, on pakkujal õigus esitada arve faktiliselt tehtud tööde, materjalide, konstruktsioonide ja seadmete eest, mis on tellitud, aga mida pole veel kasutatud.

Pakkujal on õigus pakkumine üles öelda, kui selguvad olukorda muutvad asjaolud.

5. Pakkuja õigused ja kohustused

Pakkujal on õigus objekti ja töid kajastada turundusmaterjalides.

Pakkuja ei vastuta eelnevalt purunenud või rikutud vara eest.

Pakkuja ei vastuta varalise kahju eest, mis oleks tekkinud asjaolude loomuliku kulgemise teel või olid vältimatud tööde teostamise hetkel (selgitus: kui mindi asja parandama või see oli purunemise ohus ja kahju tekkis selle likvideerimistööde käigus, ei ole tellijal õigust kahjunõuet esitada).

Tellija vabastab pakkuja täitmise käigus tehtava töö tagajärel põhjustatud võimalike kahjude eest, kui kahjuga seotud ohte ei olnud võimalik ette näha või tellijalt puudus vastav juhis ohtude vältimiseks.

6. Tellija kohustused ja vastutus

Tellija kohustus on tagada ligipääs objektile, tööpiirkonnale ning töödega seotud ruumidesse.

Tellija on kohustatud viitama asjaoludele, mis võivad mõjutada töö kvaliteeti, ohutust ja enda või kolmandate isikute vara.

Tellija kohustus on hankida tööde teostamiseks vajalikud load ja kanda sellega seonduvad kulud, v.a. juhul, kui on kokku lepitud teisiti.

Kahjujuhtumi korral on tellijal omavastutus 150 eurot.

7. Katkestused

Pooled on kokku leppinud, et kui lepingu täitmise käigus on toimunud töö katkestamist, siis on tellija muu hulgas kohustatud hüvitama pakkujale töö katkestamise ja taasalustamisega tekkinud kulud. Tellija vabaneb vastutusest ainult sellisel juhul, kui katkestamises oli süüdi töövõtja.

Kui pakkuja on valmis töid teostama ja objektil ei ole töid võimalik teostada:

 • rakendub tavaline tunnitasu kuni takistuse likvideerimiseni (maksimum 8 tundi päevas);
 • kui takistuse likvideerimine ei ole samal päeval võimalik, esitakse arve objektil veedetud aja eest (miinimum 4h töötaja kohta) ja lahkutakse objektilt;
 • kui tööseisak kestab mitu päeva, tuleb tellijal tasuda seisakuga tekkivad kulud: meeskonna töötasu (miinimum 3h päevas töötaja kohta) ja muud jooksvad kulud (majutus, rent).

8. Ilm

Ilmastikust tingitud asjaoludel lükkub lepingu täitmise tähtaeg edasi päevade võrra, millal tööd ei saanud teostada.

Tööks mitte sobivaks ilmastikutingimuseks võib lugeda

 1. tugevat tuult (10+ m/s);
 2. tuule suunda, mis raskendab tööd oluliselt või ohustab töötajate või kolmandate isikute tervist või vara;
 3. tugevat vihma (5+ mm/h);
 4. äikest;
 5. ja muid tingimusi, mis võivad ohustada töö kvaliteeti, töötajate ja kolmandate isikute tervist või vara.

Töödeks sobiva ja ohutu ilmastikutingimuse valib töövõtjapoolne vastutav objektijuht. Kui objektil osutub ilmastik tööks mittesobivaks, teavitatakse sellest tellijapoolset vastutavat töödejuhti kirjalikult ja ühepoolselt. Sealjuures on töövõtja esindajal õigus teha etteulatuv otsus, tuginedes 48 tunni ilmaprognoosile, kui seda kinnitavad vähemalt kaks usaldusväärset allikat.

9. Garantii

Pakkuja ei garanteeri vigade ja puuduste hüvitamist ega kõrvaldamist, mis on tekkinud objekti ebaõigest ekspluateerimisest garantiiajal.

Garantii kehtib töödele, mis tulenevad ehitusseadusest. Teistele puhastus-, hooldus- või paigaldustöödele garantii ei kehti, v.a. juhul, kui see on märgitud pakkumises.

Värvitööde puhul kehtib garantii töödeldud (parandatud ja värvitud) pinnale.

Garantii tähendab seda, et antud aja jooksul ei tohi kahjustuste osakaal ületada 1% pinnast (vastavalt Ri 3 taseme standardi järgi).