1. Üldtingimused

Seaduse kohaselt kõrgtöö peab olema hoolikalt kavandatud ja seda tohib läbi viia ainult teise töötaja juuresolekul, et hädaolukorras oleks võimalik töötaja viivitamatult päästa.  (https://www.riigiteataja.ee/akt/692896 § 124. Köie kasutamine)

See tähendab, et miinimum on objektil 2 inimest.

Tunni või päeva hinnaga tööde puhul arvestakse aega (mehetundi) iga töötaja kohta eraldi. Meeskonna liikmete arv korrutatakse tundide arvuga. Näide A: 2 meest tegid x 3 h tööd = 6 mehetundi. Näide B: 3 meest tegid x 10 tundi tööd = 30 mehetundi

Aega arvestatakse objektile jõudmisest kuni objektilt lahkumiseni 15 minutilise täpsusega

Kui objektile saabudes ei ole Tellija süül võimalik töid teostada, rakendatakse kohale tulemise tasu, mis lisandub arvele, hoolimata muudest kokkulepetest

2. Tasumise kord ja omandiõiguse üleminek

Maksetähtaeg on 14 päeva, kui arvel ei ole märgitud teisiti.

Kõik võlgade sisse nõudmise kulud katab Tellija vastavalt hinnakirjale või tekkinud kuludele.

 • arve meeldetuletus: 50 eurot
 • viivist 0,5% päevas maksmata summast
 • pakkujal õigus kasutada võlgade sissenõudefirma teenuseid, millega kasutamisega seonduvad kulud tasub Tellija
 • kohtukulud: vastavalt tekkinud kuludele

3. Tööde üleandmine

Tellija on kohustatud töö üle vaatama tööle lõppenud järgmiseks päevaks ja  ja esitama pretensioonid, kui neid peaks ilmnema.

Pakkujal on ommandireservatsioon ehk omandiõiguse säilitamine kuni müüdud kauba eest kokkulepitud ostuhinna saamiseni on tagatis müüjale. See tähendab, et omandiõigus objektil tehtud töödele läheb üle töövõtjalt tellijale pärast töö vastuvõtmist ning tööde eest tasumist.

4. Loobumine

Juhul, kui tellija loobub lepingust /  tellimusest ja töövõtja ei olnud süüdi lepingu rikkumises, siis lisaks tasule tehtud töö eest on tellija kohustatud tasuma töövõtjale ka materjalide, konstruktsioonide ja seadmete eest, mis on tellitud, aga mida pole veel ehitustöös kasutatud, 30 päeva jooksul pärast üleandmist Tellijale.

Kui tööd peatuvad 30 (kolmkümmend) tööpäevaks või kauemaks, on pakkujal õigus esitada arve faktiliselt tehtud tööde, materjalide, konstruktsioonide ja seadmete eest, mis on tellitud, aga mida pole veel kasutatud.

Pakkujal on õigus üles öelda pakkumine, kui selguvad olukorda muutvad asjaolud.

5. Pakkuja õigused ja kohustused

Pakkujal on õigus objekti ja töid kajastada turundusmaterjalides.

Pakkuja ei vastuta eelnevalt purunenud või rikutud vara eest.

Pakkuja ei vastuta varalise kahju eest, mis oleks tekkinud asjaolude loomuliku kulgemise teel või olid vältimatud tööde teostamise hetkel. (Selgitus: Kui mindi parandama või asi oli purunemise ohus ja kahju tekkis selle likvideerimistööde käigus, tellijal ei ole õigust kahjunõuet esitada)

Tellija vabastab pakkuja täitmise käigus tehtava töö tagajärel põhjustatud võimalike kahjude eest, kui kahjuga seotud ohte ei olnud võimalik ette näha või Tellijalt puudus vastav juhis ohtude vältimiseks.

6. Tellija kohustused ja vastutus

Tellija kohustus on tagada ligipääs objektile, töö piirkonnale ning töödega seotud  ruumidesse.

Tellija on kohustatud viitama asjaoludele, mis võivad mõjutada töö kvaliteeti, ohutust, enda või kolmandate isikute vara suhtes.

Tellija kohustus on hankida tööde teostamiseks vajalikud load ja kanda sellega seonduvad kulud, v.a. juhul, kui ei ole kokku lepitud teisiti.

Kahjujuhtumi korral on Tellijal omavastutus 150 eurot.

7. Katkestused

Pooled on kokku leppinud, et kui lepingu täitmise käigus on olnud töö katkestamist, siis on tellija muu hulgas kohustatud hüvitama pakkujale töö katkestamise ja taasalustamisega seoses tekkinud kulud. Tellija vabaneb vastutusest ainult sellisel juhul, kui katkestamises oli süüdi töövõtja.

Kui pakkuja on valmis töid teostama ja objektil ei ole töid võimalik teostada:

 1. rakendub tavaline tunnitasu kuni takistuse likvideerimiseni (maksimum 8 tundi päevas)
 2. kui takistuse likvideerimine ei ole samal päeval võimalik, esitakse arve objektil veedetud aja ees  (miinimum 4h töötaja kohta) ja lahkutakse objektilt
 3. kui tööseisak kestab mitu päeva, tuleb Tellijal tasuda seisakuga tekkivad kulud. Meeskonna töötasu miinimum 3 tundi päevas töötaja kohta ja muud jooksvad kulud (majutus, rent)

8. Ilm

Ilmastikust tingitud asjaoludel lükkub lepingu täitmise tähtaeg edasi päevade võrra, millal tööd ei saanud teostada.

Tööks mitte sobivaks ilmastiku tingimuseks võib lugeda:

 1. tugev tuul (10+ m/s)
 2. tuule suund mis raskendab tööd oluliselt või ohustab töötajaid või kolmandate isikute tervist või vara
 3. tugev vihm (5+mm/h)
 4. äike
 5. ja muud tingimused, mis võivad ohustada töö kvaliteeti, töötajate ja kolmandate isikute  tervist või vara.

Töödeks sobiva ja ohutu ilmastiku tingimuse valib töövõtja poolne vastutav objekjuht. Kui objektil osutub ilmastik tööks mitte sobivaks, siis sellest teavitatakse Tellija poolset  vastutavat  töödejuhti kirjalikult ja ühepoolselt. Sealjuures on töövõtja esindajal õigus teha ette ulatuv otsus  tuginedes 48 tunni ilma prognoosile, kui seda kinnitavad vähemalt kaks usaldusväärset allikat.

9. Garantii

Pakkuja ei garanteeri vigade ja puuduste hüvitamist ja kõrvaldamist, mis on tekkinud objekti ebaõigest ekspluateerimisest garantiiajal.

Garantii kehtib töödele, mis tulenevad ehitusseadusest. Teistele puhastus-, hooldus- või paigaldustöödele garantii ei kehti v.a. juhul, kui see on märgitud pakkumises.

Värvitööde puhutl kehtib garantii töödeldud (parandatud ja värvitud) pinnale.

Garantii tähendab seda, et antud aja jooksul ei tohi kahjustuste tase ületada 1% pinnast (vastaval Ri 3 tasemele standardi järgi).