Tehnilise Järelevalve Amet (TJA) tuletab ehitiste omanikele meelde, et ohutuse tagamiseks tuleb lumeperioodil jälgida katusele kogunenud lund ja jääd ning see õigeaegselt eemaldada.

Katusele kogunenud lumi ja jää võivad kukkuda üle räästaserva ning põhjustada ohtu inimestele ja varale, lisaks võib liigne lumekoormus katusel olla ohuks hoone konstruktsioonidele, teatab Tehnilise Järelvalve Amet. Kui on tekkinud olukord, kus jää ja lumi hakkavad katuselt liikuma ning seda ei ole jõutud eemaldada, tuleb ala piirata ning takistada inimeste sattumine sinna kuni ohu eemaldamiseni.

Liigne lumekoormus ohustab kõige enam teras- ja puitkonstruktsioonidega kergehitisi või ehitiste osasid (varjualused, varikatused, karniisid), lameda katusega või väikese katusekaldega ehitisi (bensiinijaamad, spordirajatised, angaarid, estakaadid) ning vanemaid amortiseerunud ehitisi. Lisaks tuleb vältida lume ja jää kogunemist katuse räästarennidesse ning sadevee äravoolutorudesse ja -lehtritesse, kuna see võib kahjustada sadeveesüsteeme ning takistada katuselt lumesulamisvee ärajuhtimist.

Lumekoormuse hindamisel tuleb silmas pidada, et seisnud ja märgunud lumi kaalub tunduvalt rohkem kui värske lumi. Arvestama peab ka hoonele projekteerimisel ette nähtud võimalikest lisakoormustest.

Lume ja jää koristamisel tuleb järgida järgmisi nõudeid:

 • eelnevalt hinnata, kas katuselt lume lükkamiseks on möödapääsmatu minna katusele või saab lume ära koristada katusele minemata, näiteks tõstuki abil
 • redeli abil lumetööde tegemine on ohtlik ning redeli kasutamist tuleks igal juhul vältida
 • enne katusele minekut teha kindlaks, kas katusel on ette nähtud kohad, kus liikuda, ning fikseerida kohad, kus on oht katusest läbi kukkuda (näiteks katuseaknad ja haprad katusekattematerjalid, mis ei talu inimese raskust)
 • katusel liikumisel tuleb kasutada turvavarustust ning end kindlalt konstruktsiooni külge kinnitada
 • juhul, kui hoone omanikul puudub nõuetekohane turvavarustus ja muud tööohutuse tagamiseks vajalikud vahendid, siis on soovitav tellida katuse lumekoristustööd sellele spetsialiseerunud ettevõttelt
 • katusele minnes tuleb arvestada ilmastikutingimustega, sest jää, tugev lumesadu ja tuul võivad alla kukkumise riski oluliselt suurendada
 • lund ei tohi visata hoone kõrgemalt osalt madalamale osale, kuna nii võib tekkida liigne koormus hoone madalamale osale ning põhjustada selle varingut
 • võimaluse korral tuleks paigaldada katuse servadesse ajutised, piisava tugevusega piirded
 • kui lund visatakse inimeste ja sõidukite liikumistsooni, tuleb see tööde teostamise ajaks piirata ohutuslintidega (pärast tööde lõpetamist tuleb ohutuslindid eemaldada)
 • tööde tegemisel ei tohi visata töövahendeid katuselt alla
 • ohutuks liikumiseks on soovitav paigaldada katusele katusesillad ja -redelid
 • lume ja jää katuselt varisemise takistamiseks tuleb katusele paigaldada lumetõke
 • lume ja jää sulatamisel tuleb vältida keemilisi aineid ja tehnoloogiaid, mis võivad kahjustada katust või sadeveesüsteeme, samuti vältida jää lõhkumisel teravaid esemeid, mis võivad katusekatet vigastada
 • lume ja jää mehaanilisel eemaldamisel kasutada õigeid vahendeid, et vältida külmaga rabedaks muutunud katuse või selle katte lõhkumist

Kinnistute või ehitiste omanike tegevused katustelt jääpurikate eemaldamisel ning libedate kõnniteede puhastamisel.

Väljavõte Tallinna kriisikomisjoni 8.12.2016 istungil kinnitatud dokumendi „Ennetusmeetmed jääpurikatest, lumest ja libedatest kõnniteedest tulenevate ohtude ärahoidmiseks ning tegevused jääpurikate, lume ja libedate kõnniteede korral“ punktist 2.2:

Kinnistute või ehitiste omanike tegevused jääpurikatest, lumest ja libedatest kõnniteedest tulenevate ohtude ärahoidmiseks:

 • teavitada aegsasti elanikke jääpurikate ja lume eemaldamisega seotud tööde teostamise ajast ning paluda sõidukite omanikel parkida ohualast kaugemale;
 • korraldada ohualas parkivate sõidukite ümberpaigutamist;
 • kasutada lume ja jääpurikate eemaldamisel nõuetekohast turvavarustust ja muid tööohutuse tagamiseks vajalikke vahendeid;
 • eemaldada operatiivselt jääpurikad, lumi või varisemisohtlikud kivid, plaadid jms;
 • vältida katusel oleva lume ja jää kukkumist madalamatele hoonetele;
 • tagada ohu korral ning ohu kõrvaldamise tööde ajal tänavatel ja kõnniteedel ohutu liiklemine, piirates ohuala lindiga. Lindi paigaldamine ohuala märgistamiseks ei vabasta ehitiselt lume- ja jääpurikaohu kõrvaldamise kohustusest;
 • teavitada Tallinna abitelefoni 1345 avariitööst (katustelt jääpurikate ja lume eemaldamine);
 • teavitada jääpurikate ja lume eemaldamise ajast ja kohast, kui sellega kaasneb liikluse ümberkorraldamine või tänava täielik sulgemine liikluseks Tallinna Transpordiametit ning väljaspool tööaega, puhkepäevadel või riiklikel pühadel Politsei- ja Piirivalveameti Põhja prefektuuri ning Tallinna Linnatranspordi AS-i dispetšerteenistusi. Kinnistu või ehitise omanik võib teostada liikluskorralduslikke töid, kui tal on vastav pädevus. Pädevuse puudumisel peab kinnistu või ehitise omanik tellima vajalikud tööd pädevatelt liikluskorralduslikke töid teostavatelt ettevõtetelt;
 • vormistada tänava sulgemisluba vastavalt teede ja tänavate ajutise sulgemise eeskirja nõuetele, kui avarii likvideerimine kestab üle 3 ööpäeva;
 • tagada jalakäijatele, sh puuetega inimestele ja lapsevankriga liiklejatele ohutu läbipääs või korraldada avariitööde ajal nende ümbersuunamine;
 • teostada heakorratöid ohualas ja selle ümbruses;
 • korraldada koheselt kõnni- või sõiduteedele kukkunud või lükatud jääpurikate ning lume äravedu;
 • korraldada kõnniteede puhastamist lumest ja jääst ning teostada libedusetõrjet.
  Ehitusseadustiku § 97 lõike 6 kohaselt teega külgneva maatüki omanik on kohustatud korraldama sõidutee ja tema kinnistu vahel asuva kõnnitee koristuse, sh lume ja libeduse tõrje, tasemel, mis võimaldab kõnniteel ohutult liigelda.

Ehitusseadustiku § 134 kohaselt ehitisele esitatavate nõuete rikkumise eest, kui see toob kaasa ehitatud või ehitamisel olevast ehitisest lähtuva ohu varale või keskkonnale karistatakse rahatrahviga kuni 300 trahviühikut. Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, karistatakse rahatrahviga kuni 32 000 eurot. Ehitusseadustiku § 11 lg 2 punkti 10 kohaselt ehitisele esitatavad nõuded hõlmavad asjakohasel juhul kasutusotstarbest ja kasutamisest tulenevaid nõudeid ehk seisundinõudeid, sealhulgas korrashoiunõudeid.

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 662 kohaselt heakorra eeskirja rikkumise eest karistatakse rahatrahviga kuni 100 trahviühikut. Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, karistatakse rahatrahviga kuni 1300 eurot.

Allikas:

http://www.tallinn.ee/est/Jaapurikate-eemaldamine-ja-libedate-konniteede-puhastaminehttps://tarbija24.postimees.ee/4399623/amet-hoiatab-lumeperioodil-tuleb-tagada-katustel-ohutus

TELLI LUMEKORISTUS MEILT!